Wang, Kun and Zeng, Deze and Zhu, Chunsheng and Guo, Song